در شهادت يک شمع راز منوری است

که آن را آن آخرين  و آن کشيده ترين  شعله می داند......

لینک
یکشنبه ٢۳ آذر ،۱۳۸٢ - sheida shams