نيمکت کهنه‌ی باغ  خاطرات دورش را در اولين بارش زمستانی از ذهن پاک کرده است

خاطره‌ی شعرهايی را که هرگز نسروده بودم و خاطره‌ی ترانه هايی را که

هرگز نخوانده بودی......

 

شادزی....

لینک
شنبه ٢٢ آذر ،۱۳۸٢ - sheida shams