هيچ وقت نقاش خوبی نخواهم شد...

ديشب دلی کشيدم  شبيه نيمه سيبی  که به خاطر  لرزش دستانم

در زير آواری از رنگها  ناپديد ماند.........

 

شادزی.....

لینک
دوشنبه ۱٧ آذر ،۱۳۸٢ - sheida shams