کيست....کجاست؟؟؟؟

ای آسمان بزرگ در زير بالهای خسته ام چقدر کوچک بودی!!!۱

بر می گردم....با چشمانم که تنها يادگار کودکی من اند....

آيا مادرم مرا باز خواهد شناخت؟؟؟؟؟؟

شادزی......

لینک
یکشنبه ۱٦ آذر ،۱۳۸٢ - sheida shams