به اميد نگاهت ايستادن

به روی شانه هايت سر نهادن

مرا بيشتر ازينها آرزوهاست

لبان کوچکت را بوس دادن........

لینک
سه‌شنبه ٢٧ آبان ،۱۳۸٢ - sheida shams