.......واژه  ساختن  برای واژه ساز  غريبی  که  مرز نگاهش  محدودهء نا محدود

عشق  است و امتداد  نگاهش به کرانه های بی کرانهء آسمان آبی آن

سه حرفی فراموش شده دوخته شده  سخت است.........

 

شادزی........

 

لینک
دوشنبه ۱٢ آبان ،۱۳۸٢ - sheida shams