اين جهان پر است از کسانی که در حالی که با لبخند

به تو نزديک می شوند در ذهن خود طناب دار تو را گره می دهند.....

 

شادزی........

لینک
دوشنبه ٢٦ آبان ،۱۳۸٢ - sheida shams