اگه سرت درد نمی کنه بخون....

ـدر جامعه خودت را آدم خوبی جا بزن تا در موقع لازم به توانی بگی سوء تفاهم شده

ـهر ماه به آرايشگاه برو  و موهات رو مرتب کن.

ـازدواج کن ...اگه چيزی نداشته باشی يه عنوان دهن پر کن داری:همسر..

ـاسم افراد را به خاطر بسپار و آنها را به اسم صدا بزن.

ـبا يکديگر بخنديد قهقهه باعث تقويت رابطه می شود.

ـسعی نکن با همه ارتباط صميمانه بر قرار کنی. 

ـکلمه‌ی نمی توانم رو از فرهنگ لغتت پاک کن.

ـبرای همسرت يه مهمانی غافلگير کننده بگير.

ـوقتی يه زن گفت: به خيطر من خودت و به زحمت ننداز يعنی:دقيقآ کاری که بايد بکنی.

-بعد از غذا نخ  دندان بکش.

شادزی...

لینک
پنجشنبه ٢٢ آبان ،۱۳۸٢ - sheida shams