عقل در کوی عشق نابيناست

عاقلی  کار بوعلی سيناست...

لینک
پنجشنبه ٢٢ آبان ،۱۳۸٢ - sheida shams