از مولانا پرسيدند:شراب حرام است يا حلال؟

گفت:تا که خورد؟

چه اگر مشکی شراب در دريا ريزند متغير نشود و او را مکدر نگرداند

و آن آب را وضو ساختن و خوردن جايز است..

اما حوضک کوچک با قطره ای شراب بی گمان نجس می گردد....

 

لینک
چهارشنبه ٢۱ آبان ،۱۳۸٢ - sheida shams