جشن آبانگان

۱۰امين روز آبان.آبان روز نام دارد که به نام فرشته‌ی آب و خود آب است.

در جشن آبانگان پارسيان  به ويژه زنان در کنار دريا يا کنار رودخانه فرشته‌ی

آب را نيايش می کنند.ايرانيان کهن آب را پاک(مقدس)می شمردند و  هيچ گاه

آن را آلوده نمی کردند و آبی را که اوصاف سه گانه اش (رنگ.بو.مزه)دگرگون

می شد برای آشاميدن و شستشو به کار نمی بردند.

هرودت می گويد:ايرانيان در ميان آب ادرار نمی کنند. آب دهان و بينی  در آن

نمی اندازند و در  آن دست و روی خود را نمی شويند.

استرابون جغرافيدان يونانی می گويد:

ايرانيان در آب روان خود را شستشو نمی دهند و در آن لاشه و مردار

نمی اندازند و آنچه که ناپاک است در آن نمی ريزند.

ابوريحان بيرونی می گويد:

آبان روز دهم آبان ماه است و آن را عيد می دانند که به جهت همراه بودن 

دو نام آبانگان می گويند .

 

اين مطلب رو هم جهت آشنايی با رسوم ايرانيان باستان نوشتم

و هم اينکه :وقتی اون زمان به اين  خصايص معروف بوديم  چه شرم آور که الان

با ادعای پيشرفت و مدرن شدن هيچ کدوم  رو رعايت نمی کنيم!!!!!!

لینک
دوشنبه ۱٩ آبان ،۱۳۸٢ - sheida shams