هرگز هيچ حسرتی تو دنيا  اين

چنين يک جا جمع نمی شود  که در اين سه واژه‌ی کوتاه:

او مرا دوست ندارد........................

لینک
شنبه ۱٧ آبان ،۱۳۸٢ - sheida shams